• Home   /  
  • Archive by category "1"

Sos Spazio 1999 Oliver Onions Bibliography

Úvodní poznámky

Bibliografické citace

Konkrétní bibliografické údaje – poznámky

Afrika: dějiny, kultura a náboženství

Alchymie, hermetismus

Amerika a Grónsko – nativní kultura a náboženství

Antiquity (ancient Mediterranean) / Antika (starověké Středomoří)

Antropologie

Austrálie: dějiny, kultura, náboženství

Bahá’í, baháismus

Beletrie

Buddhismus

Čína: dějiny, kultura, náboženství

Esoterism

Etnologie (národopis)

Fantasy

Filosofie

Francie, frankofonie

Germáni

Gnosticism, Mandeism, Manicheism / Gnosticismus, mandejství, manicheismus (odkaz)

Heresy, heterodoxy in Christianity, repression, inquisition / Hereze, heterodoxie v křesťanství, represe, inkvizice (odkaz)

Historical sciences, history as a discipline, theory and method of historical sciences / Historické vědy, historie jako věda, teorie a metodologie historických věd

Humanities and social sciences – generalities / Humanitní a společenské vědy – obecnosti

India, Indian religions, hinduism / Indie, indická náboženství, hinduismus

Íránské a perské náboženství

Islam / Islám

Japan / Japonsko

Jazyky (učebnice, slovníky, gramatiky atd.)

Linguistics / Jazykověda (lingvistika)

Judaism / Judaismus

Keltové

Christianity / Křesťanství (odkaz)

Literární věda, teorie literatury, literární teorie

Logika

Megalitická civilizace

Moderní mýty

Mýty, mytologie

Nacismus

Náboženství a moderní společnost; Nová náboženská hnutí

Oceánie, polynésie

Počítač, informatika

Pomocné vědy historické a edice textů

Pravěk

Psychology / Psychologie

Religionswissenschaft, study of religions / Religionistika

Renesance

Rukopisy

Skandinávie: dějiny, kultura, náboženství

Slované a slovanské země: dějiny, kultura, náboženství

Sociology / Sociologie

Starověká náboženství Předního a Středního východu

Statistika

Středověk, středověká evropa (odkaz)

Šamanismus

Textologie, textová kritika

Trubadúři a truvéři

UFO a kulty UFO

Ugrofinská kultura a náboženství

Umění a řemesla

Věda

Vojenství, zbraně, strategie

Zbíral David: bibliografie

Abbreviations

 

Full contents

Úvodní poznámky

Bibliografické citace

Mezinárodní a česká norma

Vybrané pojmy

Bibliografické citace

Odkazy

Zásady užité v této bibliografii

Citace internetové stránky

Konkrétní bibliografické údaje – poznámky

Afrika: dějiny, kultura a náboženství

Material culture

Sociology

Religion and mythology

Miscellaneous

Overviews

Alchymie, hermetismus

Antický hermetismus

Prameny

Literatura

Hermetismus – přehledy a sborníky napříč obdobími

Hermetismus ve středověku (odkaz)

Středověká a raně novověká alchymie (odkaz)

Egypt – recepce

Neroztříděné

Bibliografie

Amerika a Grónsko – nativní kultura a náboženství

Obecné, nesourodé, neroztříděné

Inuité

Jižní Amerika

Obecné, nesourodé, neroztříděné

Amazonie

Goajirové

Andská oblast

Inkové

Knihy s nižší relevancí, cestopisy...

North America / Severní Amerika

Miscellaneous / Různé

Vernacular cosmologies / Lidové kosmologie

Ritual

Střední Amerika

Přehledové publikace

Miscellaneous

Afroameričané

Různé

Vúdú

Aztékové

Mayové

Olmékové

Puebloví Indiáni

Současná náboženství střední Ameriky

Mesianismy Třetího světa

Další bibliografie

Antiquity (ancient Mediterranean) / Antika (starověké Středomoří)

Sborníky a tematická čísla časopisů – různé

Economy / Ekonomika

Law / Právo

Categories of ancient Mediterranean cultures

Luck, fortune, fate, destiny / Štěstí, štěstěna, osud

Memory and cognition / Paměť a kognice

Ritual, religious practice

Miscellaneous

Funerary practices

Local religion / Lokální náboženství

Unbelief and religious scepticism / Nevíra a náboženský skepticismus

Identity and representation, intercultural encounters, communication and conflict, minorities / Identita a reprezentace, interkulturní střetávání, komunikace a konflikt, menšiny (minority)

Tolerance and intolerance

Construction of the Other (otherness) in ancient Mediterranean / Konstrukce jiného (jinakosti) v antickém Středomoří

Minoan culture / Mínójská kultura

Řecké náboženství

Prameny

Převyprávění řecké mytologie

Studie

Etruské náboženství

Římské náboženství a kultura

Společnost

Náboženství

Mytologie

Obraz jinakosti, jiného, cizího; tolerance

Cult of Roman emperors

Antická magie

Věštění

Helénismus

Přehledy, atmosféra helénismu

Interkulturní komunikace

Různé

Antika a křesťanství (odkaz)

Filosofie

Prameny

Gnosticismus (odkaz)

Orfismus

Prameny

Studie

Kult Velké matky Kybelé

Mithraismus

Filosofie

Prameny

Studie

Neroztříděné

Antropologie

Různé

Úvody

Dějiny a stav bádání

Úvody do díla jednotlivých klasiků a komentáře

Hlavní antropologické pojmy

Cultural translation / Kulturní překlad

Narativní pojetí antropologie/etnografie

Anthropological view of religion / Antropologický pohled na náboženství

Survivals / Přežitky

Austrálie: dějiny, kultura, náboženství

Bahá’í, baháismus

Beletrie

Buddhismus

Různé

Přehledy

Theory and method / Teorie a metodologie

Buddhismus v jednotlivých oblastech

Tibet

Burjatsko

Evropa

Mahájána

Různé

Madhjámika a Nágárdžuna

Tantrický buddhismus

Buddhismus diamantové stezky

Prameny

Buddhismus a psychologie

Material culture

Beliefs

Hells

Čína: dějiny, kultura, náboženství

Prameny

Náboženství

Přehledy

Archaické náboženství Číny

Taoismus

Konfucianismus

Filosofie

Různé

Esoterism

Theory and method

Concept of esotericism, terminology

Overviews / Přehledy

Collections of essays / Sborníky

Theosophy before the Theosophical society

Svobodní zednáři

Teosofie

„Polárníci“

Nacistický esoterismus

Různé

Etnologie (národopis)

Itálie

Romové

Fantasy

Fantastično a fantastická literatura v širokém smyslu

Studie přímo o žánru fantasy

Obecné práce

Studie o jednotlivých autorech, dílech apod.

Fantasy a religionistika, fantasy a náboženství

Interview, rozhovory, setkání osobností

Exkurs: sci-fi pro zájemce o problematiku moderního mýtu

Encyklopedie, slovníky, rejstříky

Bibliografie

Tolkien

Texty

Sekundární literatura

R. E. Howard

Texty

Sekundární literatura

Le Guinová

Lewis

Temná fantasy

Filmy

Různé

Filosofie

Různé

Učebnice a úvody

Filosofie jazyka

Dekonstrukce, postmodernismus, poststrukturalismus

Hermeneutika

Michel Foucault

Texty

Výklady a systematizace

Reakce, recepce

Paul Ricœur

Texty

Komentáře, vyhodnocení, reakce

Filosofie náboženství

Různé

Náboženství a věda

Dualismus

Francie, frankofonie

Dějiny frankofonních zemí

Francouzská literatura

Texty (zcela výběrově)

Sekundární literatura

Germáni

Dějiny a kultura

Převyprávění germánské mytologie

Studie

Slovníky, encyklopedie

Gnosticism, Mandeism, Manicheism / Gnosticismus, mandejství, manicheismus (odkaz)

Heresy, heterodoxy in Christianity, repression, inquisition / Hereze, heterodoxie v křesťanství, represe, inkvizice (odkaz)

Historical sciences, history as a discipline, theory and method of historical sciences / Historické vědy, historie jako věda, teorie a metodologie historických věd

Různé

Souhrnné, přehledové a programové práce

Úvody, učebnice a příručky

Přehledy dílčích historických disciplín

Zajímavé i pro teorii a metodologii historických věd obecně

Sborníky

Readers / Čítanky

Methodology, techniques of research and writing / Metodologie, techniky výzkumu a psaní

Source criticism / Pramenná kritika, kritika pramenů, historická kritika

Collaborative research

Historical materialism / Historický materialismus

Big history / deep history, human history in the context of evolution, cliodynamics

Miscellaneous

Evolutionary mechanisms

Cultural evolution

Selective pressure and cultural evolution

History of the climate / Dějiny klimatu

The rise and fall of civilizations

World history, global history / Světové dějiny, globální dějiny

Miscellaneous / Různé

Migration in global history / Migrace v globálních dějinách

Eurocentrism of historiography – criticism and answers / Europocentrismus historiografie – kritika a odpovědi

Intercultural historiography / Interkulturní historiografie

Historiografie jako věda, otázka vědeckosti historiografie

General theory and epistemology of historical sciences / Obecná teorie a epistemologie historických věd

Miscellaneous / Různé

Evidence, proof / Doklad, důkaz

Source / Pramen

Process / Proces

Theorizing processes in general / Teorie procesů obecně

Historical change, cultural change, social change / Historická změna, kulturní změna, sociální změna

Event / Událost

Miscellaneous

Assessment and criticism of the „history of events“ / Reflexe a kritika událostní historiografie

Role of theory in historiography, history and theory / Role teorie v historiografii, historie a teorie

Explanation and inference in historical sciences / Vysvětlení a inference v historických vědách

Linguistic turn in historiography; influence of postmodernism in historiography / Obrat k jazyku (*jazykový obrat) v historiografii; vlivy postmodernismu v historiografii

Historiography and narrative / Historiografie a vyprávění, narativní pojetí historiografie

Nejdůležitější příspěvky k rychlému pochopení diskuse

Přehledy

Různé

Vědeckost a autonomie historických věd; vztah historických věd k přírodním

History of historiography / Dějiny historiografie

Miscellaneous / Různé

The school of Annales / Škola Annales

Institutionalization of historiography / Institucionalizace historiografie

Microhistory; microanalysis / Mikrohistorie; mikroanalýza

Různé

Programové práce a obhajoby

Přehledové články o mikrohistorii, dějiny mikrohistorie, uvedení do diskuse

Časopisy

Příklady mikrohistorických výzkumů

Interdisciplinarity in historical sciences, interdisciplinary history / Interdisciplinarita v historických vědách, interdisciplinární historie

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Popular history, subaltern history, history of popular culture / Historie lidu, subalterní historie, dějiny lidové kultury

Cultural history / Kulturní historie

Introductions

State of the art

Methodological discussions

Historical anthropology, anthropological approaches to history / Historická antropologie, antropologické přístupy k historii

Různé

Programové stati, eseje, úvahy

Přehledy, úvody, učebnice

Historickoantropologické výzkumy, studie

Historical sociology / Historická sociologie

Miscellaneous

Overviews, introductions, handbooks

Environmental history / Environmentální dějiny

Miscellaneous

Overviews and introductions

Cognitive historiography / Kognitivní historiografie

Programmatic articles, introductions, overview articles

Proceedings and collections of articles

Empirical contributions using cognitive historiography

Miscellaneous

Theological representations

Databases in historical sciences / Databáze v historických vědách

Online courses

Software tools

Creating, managing and analyzing databases

Presentations of specific databases

Humanities and social sciences – generalities / Humanitní a společenské vědy – obecnosti

Dictionaries and encyklopedias / Slovníky a encyklopedie

Epistemology / Epistemologie

Language in social sciences / Jazyk v sociálních vědách

Formation of concepts / Tvorba pojmů

Reductionism / Redukcionismus

Objectivity... and its alternatives / Objektivita... a její alternativy

Miscellaneous / Různé

History of the idea of scientific objectivity / Dějiny ideje vědecké objektivity

In defence of objectivity / Obrana objektivity

Subjectivity / Subjektivita

Functionalism / Funkcionalismus

Critique of functionalism / Kritika funkcionalismu

Cultural relativism / Kulturní relativismus

Miscellaneous / Různé

Rationality of the „savages“ / Racionalita „divochů“

Relativistic epistemology, constructivistic epistemology, post-structuralism / Relativistická epistemologie, konstruktivistická epistemologie, poststrukturalismus

Různé

Criticism of relativistic epistemology / Kritika relativistické epistemologie

Fikce a realita, realita a fikce, fikce reality, realita fikce, fikce a skutečnost

Critical postcolonial scholarship / Kritické postkoloniální bádání

Miscellaneous / Různé

Key texts in the history of postcolonial scholarship / Klíčové texty v dějinách postkoloniálního bádání

Interdisciplinarity, multidisciplinarity / Interdisciplinarita, multidisciplinarita

Perspective and distance / Perspektiva a odstup

Micro/macro (micro-macro), microanalysis and macroanalysis / Mikro-makro, mikroanalýza a makroanalýza

Ethics of research; symmetrical approach / Etika výzkumu; symetrický přístup

Methodology / Metodologie

Comparison / Srovnávání, komparace

Miscellaneous / Různé

Comparatism and history, morphology and history / Srovnávání a historie, morfologie a historie

Intercultural comparison / Mezikulturní srovnávání

Comparing religions; comparative religion / Srovnávání náboženství; srovnávací religionistika

Interpretation of visual material, visual anthropology, visual sociology / Interpretace vizuálního materiálu, vizuální antropologie, vizuální sociologie

Miscellaneous / Různé

Introductions in visual anthropology or visual sociology, handbooks

Visual sources in history

Interpretation and use of photography / Interpretace a využívání fotografie

General issues, topics and concepts / Obecné problémy, témata a pojmy

Space and place / Prostor a místo

Miscellaneous / Různé

Place and identity / Místo a identita

Mindscape, inscape, symbolic landscape, lived space, landscape and memory / Myšlená krajina (mindscape), vnitřní krajina (inscape), symbolická krajina, žitý prostor, krajina a paměť

Teorie a metodologie – různé

Hranice

Posvátný prostor

Různé oblasti a období

Pravěká Evropa

Starověký Přední východ

Středověká Evropa

Moderní Evropa

Popularizace a eseje

Religious work with space and place / Náboženská práce s místy a prostorem, posvátná místa, posvátné místo, zvláštní místo

Teoretické příspěvky a příspěvky s explicitním teoretickým přesahem

Sborníky

Případy, dílčí studie

Time / Čas

Body / Tělo

Miscellaneous / Různé

Disciplining the body; ascetic practices, asceticism / Tělesná disciplinace a askeze

Asceticism

Sport

Blood / Krev

Hair / Vlasy

Material culture / Hmotná kultura, materiální kultura

Miscellaneous / Různé

Philosophy and general theory of material culture and material objects / Filozofie a obecná teorie hmotné kultury a hmotných předmětů

Statues and human effigies

Archaeology of religion and ritual / Archeologie náboženství a rituálu

Memory / Paměť

Přehledové práce, učebnice, příručky

Good introductions in the topic

Různé

Společenskovědní teorie paměti: stěžejní práce

Psychologické teorie paměti: stěžejní práce

Collections of essays – miscellaneous / Sborníky – různé

Autobiographical memory / Autobiografická paměť

Introductions, overviews and books of essays / Úvody, přehledy a sborníky

Repressed memories / Potlačené vzpomínky

False memories / Falešné vzpomínky

Autobiographical memory in trial procedure / Autobiografická paměť v soudní proceduře

Autobiographical memory in literary texts / Autobiografická paměť v literárních textech

Paměť a identita, kulturní paměť, sdílená paměť, kolektivní paměť, sociální paměť

Externalizace paměti

Externalizace paměti a krajina

Externalizace paměti a tělo

Hmotná kultura a paměť

Tradition / Tradice

Canon / Kánon

The genre of commentary / Žánr komentáře, komentářová literatura

Innovation

Beliefs / Představy

Belief and believing / Víra a věření

Luck / Štěstí

Transmission of ideas and behavior / Šíření představ a chování, přenos představ

Miscellaneous

Journals

Conspiration theories / Konspirační teorie

Identity / Identita

Různé

The other, otherness, role of the other in the construction of identity / Jiné, jinakost, úloha „jiného“ v budování identity

Miscellaneous / Různé

Defining and excluding / Vymezování a vylučování

Race, race discourses, racism / Rasa, rasové diskursy, rasismus

Narativní konstrukce identity, narativní identita; životní příběhy a jejich role v tvorbě identity, autobiografie

Hybridity / Hybridita

Genealogy of groups and movements / Genealogie skupin a hnutí

Discourse / Diskurz

Power, authority, social hierarchies, leadership / Moc, autorita, sociální hierarchie, vůdcovství

Různé

Strategies of resistance to power / Strategie odporu proti moci

Charisma, charismatic authority / Charisma, charismatická autorita

Etology, physiology and psychology of authority / Etologie, fyziologie a psychologie autority

Text, writing, textuality, literacy; textuality and orality; text as technology; text and rationality / Text, psaní, textualita; textualita a oralita; text jako technologie; text a racionalita

Miscellaneous

Writing and power

State of research and review articles

Orality, oral literature / Oralita, ústní slovesnost

Textual practices – practices of writing, reading, reciting, interpretation of texts / Textuální praktiky – praktiky psaní, čtení, recitace, interpretace textu

Text and community, textual communities, discourse communities, writing and identity / Text a společenství, textové komunity, diskurzivní komunity, psaní a identita

Scribes, their worlds, their religion / Písaři, jejich světy, jejich náboženství

Intertextuality / Intertextualita

Lists / Seznamy

Law / Právo

Categories of behavior, action and experience / Kategorie chování, jednání a prožívání

Experience / Zkušenost, prožívání

Experience in religion, religious experience / Náboženská zkušenost

Emotions / Emoce

Practice / Jednání

Různé

Prostor k jednání, mantinely jednání, svoboda historického aktéra versus determinismus

Thought / Myšlení

Mytické myšlení, myšlení primitivního člověka – klasické práce

Food, eating / Jídlo, stolování

Alimentární zákazy, alimentární tabu

Hunger strike / Protestní hladovka

Smell / Vůně, zápach

Dress / Oblékání, oblečení

Sexuality and sexual identity, gender / Sexualita a sexuální identita, gender

Různé

Encyklopedie

Teorie a metodologie

Přehledy

Sborníky

Čítanky

Regulace a kontrola sexuality – různé

Sexuální morálka

Homosexualita

Sexuální komunity

Gender

Pohlavní zneužívání a obtěžování

Klérus

Sexualita a sexuální identita v literatuře

Dance / Tanec

Leisure, free time, pastimes

Violence / Násilí

Miscellaneous / Různé

Religion and violence, religious intolerance, repression of otherness in religions / Náboženství a násilí, náboženská netolerance, potlačování jinakosti v náboženstvích

Miscellaneous / Různé

Classics

Monotheism and intolerance, monotheism and violence / Monoteismus a intolerance, monoteismus a násilí

Tolerance / Tolerance

Rumors, gossip / Klevety, řeči, pomluvy, klepy

Death / Smrt

Trance / Trans

Possession / Posednutí

Physical deformation / Fyzické deformace

Displaying physical deformations, performances / Ukazování fyzických deformací, performance

Theory of complex systems (including chaos theory) / Teorie komplexních systémů (včetně teorie chaosu)

Introductions

Applications in the historical disciplines

Applications in the social sciences

Network science, network theory, network analysis / Věda o sítích, teorie sítí

Software tools

Directories and bibliographies of software tools

About visualisation

Tools for network analysis and network visualisation

Bibliographies

Journals

Introductions

Articles

Books

Theory and method

Miscellaneous

Properties of networks

Interpreting graphs

Network extraction (construction) from texts

Miscellaneous

Software

Social network analysis

Introductions and overviews

Theory – miscellaneous

Methods and techniques

Homophily in social network analysis

Properties of social ties

Applications of network analysis in historical sciences

Introductions

Introductory and review articles

Websites and portals

Proceedings, collections of articles

Methodology, review articles

Examples of applications

Network theory in textual analysis

Diffusion of innovations

Miscellaneous

Diffusion of innovations accross social networks

Conservatism and diffusion, immunity against the diffusion of innovations, immunology of cultural systems

Modelling communication

Computational modelling and simulation / Výpočetní modelování a simulace

Introductions and overviews

Agent-based modelling (specifically)

Programmacit articles

Review articles

Agent-based modelling working with real-world data

Cellular automata modelling

Programmatic articles

Implementing cognition into computational modelling

Computer-assisted analysis of texts and textual corpora

Spatial humanities: the humanities and the space

Introductions and manuals

Manifestos and programmatic articles

Historical geographical information systems (HGIS) and the spatial humanities

Miscellaneous

Applications in specialized studies

India, Indian religions, hinduism / Indie, indická náboženství, hinduismus

Protoindická kultura

Prameny – překlady

Prameny – převyprávění

Přehledy

Gods and men / Bohové a lidé

Goddesses, devi / Bohyně, déví

Practice / Praxe

Různé

Jóga

Literatura a její dobový kontext

Védy

Purány

Šankara

Bengálský višnuismus

Indičtí reformátoři a myslitelé 19.-21. století

Rammohan Ráj

Šrí Rámakršna (1836-1886)

Nisargadatta Mahárádž (1897-1981)

Religions of India, 2000-present / Náboženství Indie, 2000-současnost

Indian Religion in Cyberspace / Indická náboženství v kyberprostoru

Slovníky, příručky

Íránské a perské náboženství

Zoroastrianism / Zoroastrismus

State of research

Miscellaneous

Mazdakismus

Islam / Islám

Prameny

Slovníky a encyklopedie

Přehledy a obecná pojednání

Islám jako náboženství

Dějiny islámských zemí

Předislámská Arábie

Muhammad a vznik islámu

Muhammad

Vlivy židovství, křesťanství, gnóze a manicheismu na vznikající islám

Islám ve středověku

Různé

Muslimské Španělsko (al-Andalus)

Magic

Yezidi / Jazídové

Islam in 16th-18th century / Islám v 16.-18. století

Islám v Evropě, Evropa a islám, islám na Západě

Různé

Polsko

Representations of Islam in medieval Europe (reference)

Akomodace Západu v kultuře islámských zemí

Islam in public space

Jinověrci, islám a jinakost, pronásledování a tolerance

Křesťanské pojetí islámu ve středověku (odkaz)

Islámské právo – šarí’a

Prameny – různé

Da’wa

Názory a postoje

Zobrazování, ikonoklasmus

Žena

Sexuální etika

Filozofie

Lived Islam, Islam as practice / Žitý islám, islám jako praxe

Běžný život, každodennost

Svatost v islámu, islámská hagiografie

Súfismus, islámská mystika

Moderní islám; islámský fundamentalismus

Muslimská literatura

Islám ve 20.-21. století

Evropa

Jednotliví myslitelé

Táriq Ramadán

Průřezové jevy

Suicide and suicidal fight in Islam / Sebevražda a sebevražedný boj v islámu

Japan / Japonsko

Myths / Mýty

Culture / Kultura

Religion / Náboženství

Miscellaneous

Religion in contemporary Japan

Oracles

Jazyky (učebnice, slovníky, gramatiky atd.)

Lexikografie

Počítačová lingvistika, strojový překlad

Románská lingvistika

Miscellaneous / Různé

Languages of the medieval Iberian peninsula

Angličtina

Slovníky výkladové

Slovníky etymologické

Slovníky počítačové terminologie

Bulharština

Čeština

Slovníky

Výkladové

Etymologické

Francouzština

Slovníky

Různé

Etymologické

Gramatiky

Fonetika

Stará francouzština

Slovníky

Přehledy

Učebnice a cvičebnice

Fonetika

Specializované odborné práce

Hebrejština moderní

Italština

Slovníky

Latin / Latina

Tools

Slovníky

Různé

Středověká latina

Gramatiky

Lidová latina

Glosáře

Učebnice

Němčina

Staré německé jazyky

Okcitánština

Slovníky

Edice textů

Korpusy

Různé

Listiny

Náboženská literatura

Gramatiky

Učebnice

Studie – jazykověda

Různé

Dialekty

Valdenská okcitánština

Lexikum

Dějiny literatury

Teorie literatury, versifikace

Bibliografie

Studie – moderní okcitánština

Irelevantní materiály

Ruština

Historické slovníky

Řečtina stará

Slovníky

Gramatiky

Učebnice

Vývoj řečtiny, dialekty atd.

Srbština a chorvatština

Staroslověnština a staroslověnské písemnictví

Slovníky

Učebnice

Gramatiky

Čítanky

Studie

Dějiny studia cizích jazyků

Středověk

Linguistics / Jazykověda (lingvistika)

Různé

Treatises on languages – texts from the history of linguistics

Fonetika

Lexikologie a sémantika

Cognitive linguistics

Judaism / Judaismus

Miscellaneous

Overviews

Old Semitic cultures, prehistory

Miscellaneous

Women in old Semitic religions

Kategorie a koncepty ve starověkých semitských náboženstvích

Podsvětí, peklo

Ancient Israel / Starověký Izrael

Hebrew Bible / Hebrejská bible

Myths in the Hebrew Bible

Difficult path to monotheism / Složitá cesta k monoteismu

Early Judaism, hellenistic Judaism / Raný judaismus, helénistický judaismus

Sources / Prameny

Miscellaneous / Různé

Postavení Židů v antické společnosti; obsah termínu „židovství“ a „žid“; konverze k judaismu

Early rabbinic theology / Raná rabínská teologie

Jewish diaspora in the Mediterranean / Židovská diaspora ve Středomoří

Essenes, Qumran / Esejci, Kumrán

Prameny

Různé

Židovská apokalyptika

Židovské apokryfy

Středověký judaismus

Sources

Talmud / Talmúd

Catalogues of manuscripts

Židovská vzdělanost

Židovský kult, židovské rituály

Židé ve středověké Evropě (odkaz)

Židé v Čechách a na Moravě

Kabala (židovská mystika)

Středověk

Lurian Kabbalah

Judaismus a Židé v 16.-17. století

Soužití, Židé na převážně křesťanských územích

Judaismus a Židé v 18.-21. století

Antisemitismus

Reflexe šoa (holocaustu)

Judaism as practice / Židovství jako praxe

Healing / Léčitelství, léčení

Menstruation / Menstruace

Průřezové jevy

Martyrdom / Mučednictví

Keltové

Prameny

Převyprávění keltských mýtů

Přehledy

Slovníky, encyklopedie

Náboženství

Christianity / Křesťanství (odkaz)

Literární věda, teorie literatury, literární teorie

Různé

Úvody a přehledy

Dějiny literární vědy

Interpretace literárního díla: různé

Sémiotika

Archiv a epistemologie archivu

Vyprávění v perspektivě literární vědy, naratologie

Naratologie – různé

Narativita a fikce

Role čtenáře; recepční estetika

Narativní prostor

Naratologie a média; naratologie a mediální studia; vyprávění v oboru teorie interaktivních médií

Strukturalismus a poststrukturalismus

Logika

Inference

Abdukce

Megalitická civilizace

Moderní mýty

Studie

Mýty, mytologie

Nacismus

Různé

Nacističtí esoterici a okultisté

Přehledové práce

Giudo von List

Jörg Lanz von Liebenfels

Karl Maria Wiligut (Weisthor)

Nesourodé, neroztříděné nebo nízká relevance

Náboženství a moderní společnost; Nová náboženská hnutí

Různé

Obecné, přehledy

Sborníky

Teorie a metodologie

Slovníkové publikace

Topics

Body

Funerary practices

Pet cemeteries

Religion and religiosity by country, 1870-present / Náboženství a religiozita podle států od r. 1870 do současnosti

Austria / Rakousko

Mormoni

Literatura

New Age

Různé

Přehledy

Kritika konceptu New Age

Prameny

Křesťanská kritika New Age

Transcendental meditation / Transcendentální meditace

Contemporary Paganism (Neo-Paganism) and Wicca / Současné pohanství (novopohanství) a wicca

Různé

Contemporary Paganism, 1930-1980

Contemporary Paganism, 1980-present

Astrology

Deep ecology / Hlubinná ekologie

Scientology / Scientologie

Contemporary spiritism / Současný spiritismus

Alternativní/nová religiozita v jednotlivých oblastech

Poland / Polsko

USSR and Russia / SSSR a Rusko

Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny (Haré Kršna)

Pohled na nová náboženská hnutí

Reakce etablovaných církví v 19.-21. století

Literatura

Prameny

Oceánie, polynésie

Počítač, informatika

Textové editory

Internet

Tvorba a správa stránek

WYSIWYG

HTML

JavaScript

XHTML

ASP (Active Server Pages)

Operační systémy

Databáze

Management, marketing, reklama, business

Programování

Visual Basic

Pomocné vědy historické a edice textů

Souhrnné úvody do pomocných věd historických

Chronologie

Paleografie

Úvody

Čítanky a alba

Hlaholská paleografie

Software tools

Codicology / Kodikologie

Norms and standards / Normy a standardy

Manuals and introductions / Učebnice a úvody

Dictionaries / Slovníky

Materials / Materiály

Corrections and annotations / Opravy a poznámky

Diplomatika

Edition of texts / Edice textů

Standards and software tools for critical editions in the digital era

Pravěk

Náboženství

Psychology / Psychologie

History of psychology / Dějiny psychologie

Views of psyche before scientific psychology

Hlubinná psychologie

Psychoanalýza, „analytická psychologie“, hlubinná psychologie – obecné práce

Sigmund Freud

Díla C. G. Junga

Jung – sekundární literatura

Jungovi pokračovatelé

Kritika Junga

Psychologie náboženství

Různé

Overviews, introductions and manuals / Přehledy, úvody a učebnice

Dějiny psychologie náboženství a stav bádání

Osobnostní rysy a přístup k náboženství

Vývojová psychologie náboženství; religiozita dětí

Mystika

Tradice (v pojetí psychologie náboženství)

Jungovský výklad náboženství

Freudovský výklad náboženství

Sigmund Freud – dílo o náboženství

Různé

Pohádky – psychologický výklad

Psychology of interrogation; suggestive interrogation / Psychologie výslechu; sugestivní výslech

Experimental psychology

Intercultural validity

Neúplné, neověřené, nezhodnocené

Religionswissenschaft, study of religions / Religionistika

Miscellaneous / Různé

Manuals, introductions, handbooks / Učebnice, úvody, přehledy

Teaching religion / Výuka religionistiky

Identity of the study of religions as a field / Identita religionistiky jako oboru

Miscellaneous

Study of religions and theology / Religionistika a teologie

Miscellaneous / Různé

Kritika (sebe)vymezování religionistiky prostřednictvím odlišení od teologie

Methodology / Metodologie

Úvody, přehledy, příručky, učebnice

Ukázky a případové studie

Ethnographical methods in the study of religions

Experimental methods in the study of religions

Symmetrical approach (in the study of religions and beyond)

Discursive study of religion

Teorie

Různé

Concept of religion, definition of religion, theories of religion / Pojem náboženství, vymezení náboženství, definice náboženství, teorie náboženství

Miscellaneous / Různé

History of the concept of religion / Dějiny pojmu náboženství

Concepts at the boundary of the concept of religion / Hraniční pojmy pojmu náboženství

Miscellaneous / Různé

Superstition; history of the concept of superstition / Pověra; dějiny pojmu pověry

Paganism, pagans, heathens / Pohanství, pohané

Do ut des

Intercultural challenges to definitions of religion / Interkulturní výzvy při definování náboženství

Postmodern and postcolonial analyses and critiques of the concept of religion / Postmoderní a postkoloniální rozbory a kritiky pojmu náboženství

Miscelleneous / Různé

Postcolonial critiques / Postkoloniální kritiky

Postcolonial histories of the study of religions as a discipline

Particular studies inspired by postcolonial criticism of the concept of religion / Dílčí studie inspirované postkoloniální kritikou pojmu náboženství

Answer to postcolonial critics / Odpověď postkoloniálním kritikům

Theories of religion / Teorie náboženství

Other concepts used in the study of religions / Další pojmy užívané v religionistice

Sacred / Posvátno, posvátné

Gods, god / Bůh, bohové

Sacred texts, sacred scriptures / Posvátné texty, posvátná písma

World religions / Světová náboženství

Primitive religions, indigenous religions / Primitivní náboženství, domorodá náboženství

Religiosity / Religiozita

Implicit religion / Implicitní náboženství

Syncretism / Synkretismus

Explanation and interpretation in the study of religions / Vysvětlení a interpretace v religionistice

Historical study of religions / Historická religionistika

Úvody a učebnice

Sborníky

Etnografický výzkum v terénu a religionistika, etnologie náboženství

Klasifikace, typologie

Sémiotika náboženství

Religionistická hermeneutika

Fenomenologie náboženství

Obecné teorie náboženství

Různé

Religion in evolutionary perspectives, religion and evolution, evolutionism in the study of religions / Náboženství v evoluční perspektivě, náboženství a evoluce, evolucionismus v religionistice

Miscellaneous

Ritual and prosociality, the prosocial effect of ritual

Origin of religious traditions and groups / Původ náboženských tradic a skupin

Miscellaneous / Různé

Psychedelic causation / Psychedelika a vznik náboženských tradic a skupin

Texts advocating such hypotheses

Critical assessment

Religious change / Náboženská změna

Miscellaneous

Death of individual religions / Zánik jednotlivých náboženství

Symbol; sémiotika kultury a náboženství

Mýtus

Miscellaneous

Myths of origins, myths of creation / Mýty o počátcích, mýty o stvoření

Rituál

Různé

Theories of ritual / Teorie rituálu

Miscellaneous / Různé

Cognitive theories of ritual / Kognitivní teorie rituálu

Pojem rituálu

Význam rituálu

Mýtus a rituál – typy vztahů, interakce apod.

Přenos rituálu, šíření rituálu

Účast na rituálu, její druhy

Sacrifice / Oběť

Magic / Magie

Miscellaneous

Magic and religion

Náboženství a divadlo

Náboženství a zvuk

Náboženství a hudba

Religion and film / Náboženství a film

Religion and ecology; ecology of religion / Náboženství a ekologie; ekologie náboženství

Religion and gender / Náboženství a gender

Aesthetics of religion / Estetika náboženství

Orální historie

Norma a odchylka

Nekonzistence náboženství a religiozity (inkonzistence, nesoudržnost)

Kolonialismus a koloniální historiografie

Orientalism and ethnocentrism / Orientalismus a etnocentrismus

Textualismus a intelektualismus

Kognitivní věda o náboženství, kognitivní religionistika

Náboženství a kultura v kognitivním a obecně naturalistickém přístupu

Miscellaneous / Různé

Overview and programmatic articles / Přehledové a programové články

Kognitivní teorie rituálu (odkaz)

Faith and beliefs in cognitive perspective / Víra a představy v kognitivní perspektivě

Kognitivní vědy obecně

Miscellaneous

Extended and embodied cognition

Conterintuitiveness of religious concepts

Kritika kognitivní religionistiky a kognitivni historiografie

Religionistika a neurovědy

Dualita duše a těla

Religionistická sebereflexe, historiografie religionistického psaní

Text, textualita

Zvíře, zvířata

Vyprávění (narace); narativní psychologie, naratologie

Čítanky

Různé

Vyprávění v antropologii

Narrative and collective identity, history and identity / Vyprávění a kolektivní identita, historie a identita

Miscellaneous / Různé

Narrative and protest, narrative and resistance

Přínosnější pro sledovaná témata – různé

Dosud nezhodnoceno

Obecně teoretická a filosofická pojetí vyprávění

Miscellaneous

Narrative in evolutionary theorizing, evolution of narrative

Narativní psychologie

Narativní analýza, rozbor vyprávění, vyprávění jako metoda sociálních věd

Různé

Učebnice a přehledy

Epistemologie a obecná teorie

Metodologie

Spíše nepřínosné pro sledovaná témata

Subjekt, subjektivita, subjektivity, autobiografie

Ego-dokumenty

Overviews / Přehledy

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Různé – přínosnější pro sledovaná témata

Různé – dosud nezhodnocené

Spíše nepřínosné pro sledovaná témata

Mysl, vědomí

Rationality, rationalization, disenchantment of the world / Racionalita, racionalizace, odkouzlení světa

Různé

Conference proceedings / Sborníky

Theories of rationalization / Teorie racionalizace

Reflexion and critique of the rationalization theories / Reflexe a kritika teorií racionalizace

Rationality and rationalization in ancient Europe / Racionalita a racionalizace ve starověké Evropě

Miscellaneous

Civil Religion / Občanské náboženství

Rationality and rationalization in medieval Europe (reference) / Racionalita ve středověké Evropě, racionalita ve středověkém křesťanství (odkaz)

Disenchantment of the world and rationality / Odkouzlení světa (odkouzlování světa) a racionalita v novověku

Reenchantment of the world / Znovuzakouzlení světa

Rational choice theory / Teorie racionální volby

Historical cases

Irelevantní tituly

Krize, přerývky a proměny v náboženstvích

Dumézilova trojfunkční indoevropská ideologie

History of the study of religions / Dějiny religionistiky, dějiny bádání o náboženství

Middle Ages (reference)

Bádání o náboženství, 1750-1870

Bádání o náboženství, 1870-1949

Bádání o náboženství od roku 1950

Česká a slovenská religionistika

Polská religionistika

New perspectives on classical theories / Nové pohledy na klasické teorie

Individual authors / Jednotliví autoři

Mircea Eliade

Texts

Literature on Eliade

Jonathan Zittel Smith

Literature on Smith

Religionistika a náboženství – interakce

Vliv religionistiky a antropologie na proměny náboženství

Sborníky – různé

Různé

Monoteismus

History of religions and myths – overviews / Dějiny náboženství a mýtů – přehledové práce

Ekonomika náboženských skupin

Slovníky, encyklopedie

Geografie náboženství

Atlasy, náboženství v jednotlivých zemích, poutní místa

Vliv geografie na náboženství

Náboženství a nová média

Náboženství a internet

Přímo k tématu

Práce týkající se tématu jen částečně až vzdáleně

Náboženství a počítačové hry

Religionistické časopisy (včetně výběrové evidence dostupnosti)

Renesance

Italská renesance – různé

Politika a společnost

Pellegrino Prisciani (1435?-1510)

Rukopisy Priscianiho děl

Edice a překlady

Sekundární literatura

Rukopisy

Katalogy rukopisů

Různé katalogy

České země

Francie

Itálie

Digitalizované rukopisy (odkaz)

Studie o rukopisech

Skandinávie: dějiny, kultura, náboženství

Staroseverské náboženství a mytologie

Slované a slovanské země: dějiny, kultura, náboženství

Mytologie a náboženství

Jihoslované: dějiny

Jihoslované: církevní dějiny a kultura

Církev v Bosně

Kulturní historie

Písemnictví, katalogy atd.

Sociology / Sociologie

Miscellaneous / Různé

Handbooks and introductions / Příručky a úvody

Overviews / Přehledy

Dictionaries and encyclopedias

Organization and ordering of society

Bureaucracy / Byrokracie

Organizations

Sociology of religion / Sociologie náboženství

Miscellaneous / Různé

Overviews, introductions and handbooks

Max Weber

Weberovo dílo

Literatura – různé

Úvody a přehledy

Discussing the Protestant Ethic and Max Weber’s view of Protestantism in general

Reception / Ohlas

Formation (beginnings) of religious groups or sects, religious groups’ identity formation / Utváření (formování, vznikání, počátky) náboženských skupin či sekt, utváření identity

General accounts

Some cases

Evolution of a sect

From sect to church or denomination

Religious affiliation and its changes

Membership

Criticism and reformulation of the concept

Areas besides religion – useful analogies

Conversion

Empirical studies

Criticism of the concept

Disaffiliation, apostasy

Marketplace of religions, religious market / Trh náboženství, náboženský trh

Individualization of religion, spirituality / Individualizace náboženství, spiritualita

Miscellaneous / Různé

Individual religiosity and uninstitutionalized religiosity in contemporary world

Rational choice theory / Teorie racionální volby

Miscellaneous / Různé

Applications / Aplikace

Criticism / Kritika

Religiozita jednotlivých vrstev obyvatelstva

Religion in contemporary Europe – sociological view

Náboženství, stát, identita společenství

Modernization / Modernizace

Miscellaneous

Criticism of modernity and of modernization / Kritika modernity a modernizace

Rationalization / Racionalizace

Secularization / Sekularizace

Miscellaneous / Různé

Introductions and overviews / Úvody a přehledy

Critique of secularization theories / Kritika teorií sekularizace

Various critiques and responses / Různé kritiky a odpovědi na ně

Critique of conceiving the Middle Ages as an „age of faith“ / Kritika pojímání středověku jako věku víry

Postcolonial reflections / Postkoloniální reflexe

Desecularization, resacralization, return of the sacred / Desekularizace, resakralizace, návrat posvátného

«Какая разница? - подумал.  - Я должен выполнять свои обязанности». Он поднял телефонную трубку и набрал номер круглосуточно включенного мобильника Джаббы. ГЛАВА 45 Дэвид Беккер бесцельно брел по авенида дель Сид, тщетно пытаясь собраться с мыслями.

На брусчатке под ногами мелькали смутные тени, водка еще не выветрилась из головы.

One thought on “Sos Spazio 1999 Oliver Onions Bibliography

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *